Programové body Pirátů Rožnov

Posuneme Rožnov dál


Předkládáme vám konkrétní kroky, které považujeme za důležité a které našemu městu významně pomohou.
Z Rožnova p. R. chceme udělat příjemné, vzdělané, bezpečné a přátelské místo k životu, aby se zde dobře bydlelo, sportovalo, relaxovalo i kulturně žilo.


Chceme všichni DŮSTOJNĚ BYDLET

 • Zapracujeme na regeneraci sídlišť, obnově chodníků, laviček a dalšího mobiliáře.
 • Podpoříme výstavbu družstevních bytů za pomoci města.
 • Vybudujeme byty, které vyhovují potřebám důchodců a invalidů.

Rozhodujeme TRANSPARENTNĚ SPOLU s občany

 • Budeme hlídacími psy městských zakázek a zakázek městských firem.
 • Zprůhledníme rozhodování radnice, zveřejníme důvodové zprávy, poskytneme videozáznamy z jednání rady města i schůzek před zastupitelstvem.
 • Chceme nezávislá městská média a místní referendum u všech větších zakázek občanského charakteru (kulturní dům, knihovna a další veřejné instituce).
 • Pravidelně a finančně nenáročnou formou se budeme ptát občanů na jejich názor (dotazníky a oslovování občanů přímo v ulicích a na Facebooku).
 • Stojíme o vytvoření části rozpočtu na tzv. participativní, kde rozhodující slovo mají občané.
 • Navážeme na podporu sociálních služeb a budeme usilovat o společensky propojené a sociálně prostupné město.

Preferujeme BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ PŘESUN po městě

 • Zřídíme ve městě nová parkovací místa, stojany na kola a rychlostní radary v místech s největší koncentrací chodců.
 • Vytvoříme cyklotrasy, cyklochodníky a cyklopruhy na cestách ve městě a okolí.
 • Urychlíme výstavbu nových chodníků, regeneraci starých poškozených chodníků a dále se pokusíme prosadit rekonstrukci podchodu u Billy.
 • Zaměříme se na optimalizaci dopravy v centru města.
 • Podpoříme kruhový objezd na Videčské s napojením na náměstí.

Usilujeme o SMART CITY

 • Budeme iniciovat elektronizaci úřadu, aby všechny informace byly dostupné online.
 • Zasadíme se o veřejné wifi a světelné tabule indikující obsazenost parkovišť.
 • Zrekonstruujeme veřejné osvětlení, aby opravdu plnilo svůj účel a svým světelným smogem nezatěžovalo okolí.

Investujeme do KULTURY, VZDĚLÁNÍ, SPORTU

 • Podpoříme místní dobrovolnické spolky a kroužky.
 • Upravíme grantové systémy města tak, aby se narovnala nerovnováha mezi sportem a kulturou. Nastavíme nová pravidla pro poskytnutí grantů a dotací z rozpočtu města, abychom podpořili především nekomerční sféru a významné nebo jedinečné projekty. Zavedeme kontrolu účelnosti poskytnutí dotací.
 • Pro spolky, neziskové organizace a zájmové kroužky poskytneme prostory v majetku města k jejich práci a setkávání. Zajistíme také finanční podporu těm, kterým nemůže město nabídnout materiální pomoc (prostory, zkušebny či sportoviště).
 • Nastavíme pravidla pro městské kulturní a vzdělávací organizace, aby mohly samostatně fungovat a aby na ně tak významně nepůsobily zájmy politického vedení města.
 • Zřídíme veřejná místa pro grilování.
 • Jsme pro výstavbu nového kulturního centra, u které pohlídáme především to, aby se zbytečně nepředražovala.

Město rozvíjíme EKOLOGICKY A UDRŽITELNĚ

 • Zrevidujeme sběrná místa tříděného odpadu, zintenzivníme jeho svoz a přidáme kontejnery na bioodpad.
 • V městských lesích zavedeme certifikát FSC a vybudujeme zde opatření pro zadržování vody v krajině: vytvoříme a obnovíme tůně, mokřady, provedeme revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv, obnovíme říční ramena a zlepšíme stav lesních porostů.
 • Vysadíme nové stromy a zeleň ve městě: chceme pokračovat výsadbou stromořadí u hlavní cesty kolem nábřeží; upravíme zeleň kolem nově vybudovaného průtahu městem a vegetativní zeleň dostaneme na střechy zejména průmyslových a komerčních budov, protože jejich majitelé tak mj. ušetří desítky až stovky tisíc za tzv. srážkovné.

Podporujeme MÍSTNÍ PODNIKATELE

 • Budeme naslouchat místním podnikatelům a pravidelně se s nimi scházet při řešení jejich připomínek.
 • Minimalizujeme byrokracii, zrušíme zbytečné poplatky a stanovíme rozumná pravidla pro reklamu.
 • Zajistíme lepší propagaci lokálních obchodníků a vybudujeme celoroční krytou tržnici.
 • Propojíme podnikatele akcemi networkingového typu.

Další konkrétní kroky najdete ve společném komunálním programu Pirátu zde v PDF.

Navrhni úpravu